C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

 

                                                                                                            

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

                                                                                                                    О Б Я В Л Е Н И Е


Подписаната СТОЙКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Петрич О Б Я В Я В А М на интересуващите се, че съгласно чл. 487 от ГПК за времето от 8.30 часа на 08.02.2021 година до 17.00 часа на 08.03.2021 година включително, ще се проведе в канцеларията ми в гр. Петрич ПРОДАЖБА ВТОРА ПО РЕД на следния възбранен недвижим имот по изп. дело № 276/ 1996г. по описа на СИС при Районен съд гр. Петрич Николай Илиев Барбутов и съпругата му Иванка Методиева Барбутова от гр. Петрич, ул. “Одрин” № 10, за удовлетворяване вземането на Национална агенция за приходите при МФ гр. София, правоприемник на “Бизнес банка” АД, а именно:


Самостоятелен обект с предназначение жилище, апартамент, в сграда с идентификатор 56126.602.4778.1.2, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК и административен адрес на имота – гр. Петрич, п.к. 2850, ул. “Одрин” № 10, ет.2, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.602.4772, брой нива на обекта – 1 /едно/, с граници и съседи на обекта: на същия етаж – няма, под обекта – 56126.602.4778.1.1 и над обекта – няма, съгласно приложена по делото Схема № 475/11.01.2012г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград към Агенция по геодезия, картография и кадастър, който самостоятелен обект представлява: Втори жилищен етаж със застроена площ от 95 кв.м. с терасите, състоящ се от: две спални, коридор, дневна, кухня и бокс от двуетажна жилищна сграда, построена в УПИ Х, имот пл. № 4778, в кв. 165 А, с площ от 552,00 кв.м. по плана на гр. Петрич, и представената Скица от Община Петрич /който имот е част от предишния УПИ Х, с пл.№ 1163 , в кв. 165 А и съгласно Заповед № І-С-313 от 08.08.2005г. с която е одобрено изменение на ПУП – ПР за УПИ Х, с пл.№ 1163 по плана на гр. Петрич, са образувани УПИ Х, отреден за имот 4778 с площ 552,00 кв.м. и УПИ ХVІ, отреден за имот 1163 с площ – 516,00кв.м. / при съседи на имота: изток-парцел V, запад – улица, юг - ХVІ, север- УПИ ХІ и УПИ ІV, ВЕДНОс припадащите се ид.ч. от общите части на сградата, върху който имот има следните тежести: 1/На 24.08.1995г. е вписана дог. Ипотека с дв.вх.рег.№ 511, т. 48, стр.124, в полза на “Бизнес банка”АД – Петрич, която ипотека е подновена на два пъти към настоящия момент, 2/ На 05.02.2009г. е вписана възбрана в дв.вх.рег.№ 154, номер на оригинала І - 9 по изп.д. 276/96г. по описа на СИС при ПРС.


Начална цена, от която започва наддаването при публична продан на описания имот е в размер на 22 608 лв. /двадесет и две хиляди шестотин и осем лева/.


Продаваният недвижим имот може да бъде преглеждан от лицата, желаещи да го закупят, по местонахождението му в гр.Петрич, ул.“Одрин“ № 10, чрез собствениците на имота.

Задатъкът за участие в проданта е 10 % от начална цена на описания недвижим имот, като същият се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Петрич в “Централна Кооперативна банка” АД гр. Петрич.


Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд - Петрич, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден, като наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателните предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък при условията на чл. 492, ал. 2 от ГПК.


Интересуващите се от изнесения на публична продан недвижими имоти могат да се явят в Районен съд – Петрич, всеки присъствен ден от 08.30 часа до 17.00 часа за да прегледат книжата.


Проданта приключва в 17.00 часа на 08.03.2021 година.


Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 09.03.2021 година в 10.00 часа в сградата на Районен съд – Петрич, за което се съставя протокол.


Купувачът ще бъде обявен при условията на чл.492 от ГПК.

                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                                                                                                                              /Стойка Димитрова/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация