C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната Стойка Димитрова, Държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Петрич О Б Я В Я В А М на интересуващите се, че съгласно чл.487 от ГПК: за времето от 8.30 часа на 29.09.2020 година до 17.00 часа на 29.10.2020 година включително, ще се проведе в канцеларията ми в гр. Петрич ПРОДАЖБА на следния възбранен недвижим имот по изп. дело №20/2017 година. по описа на СИС при Районен съд гр. Петрич, който имот е собственост на длъжника – Красимир Атанасов Крулев с адрес: гр.Варна, ул.”Доктор Железкова” №25, ет.2, ап.58, а именно:
1/2 ид.ч. /една втора идеална част/ от поземлен имот с идентификатор 36083.14.29 /три, шест, нула, осем, три, точка, едно, четири, точка, две, девет/, находящ се в с. Капатово, общ. Петрич, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-577/27.10.2017г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот 0 местност МАНЗУЛИЦА, с площ 7 704 кв.м /седем хиляди седемстотин и четири квадратри метра/, трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – лозе, с категория на земята при неполивни условия – 7 /седма/, с граници и съседи на имота: 36083.14.28; 36083.14.11; 36083.14.24; 36083.14.122, съгласно приложена по делото Скица № 15-300949-15.05.2018 година от Служба по геодезия, картография и кадастър - град Благоевград към Агенция по геодезия, картография и кадастър, който поземлен имот представлява: недвижим имот – лозе, с площ от 7,700 дка (седем декара и седемстотин квадратни метра), седма категория, находящо се в землището на с.Капатово, общ.Петрич, в местността „Манзулица”, съставляващо поземлен имот № 014029, при граници/съседи съгласно скица-проект № Ф01655/18.04.2012г., заверена на 20.02.2013г. на ОС – „Земеделие” – Сандански, офис Петрич: имот № 014028 – лозе на Димитър Благоев Ицеви др., имот № 000122 – полски път на Община Петрич, имот № 014024 – лозе на Йордан Андонов Терзиев, имот № 014011 – полски път на Община Петрич, като върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, който имот е образуван от ЛОЗЕ с площ от 17,405 дка(седемнадесет декара и четиристотин и пет квадратни метра), седма категория, находящо се в землището на с.Капатово, общ.Петрич, в местността „Манзулица”, съставляващо поземлен имот № 014002, при граници/съседи съгласно скица № К01622/19.03.2012г., заверена на 20.02.2013г. на ОС – „Земеделие” – Сандански, офис Петрич: имот № 014011 – полски път на Община Петрич, имот № 014001 – лозе на наследниците на Гоце Николов Щерев, имот № 000122 – полски път на Община Петрич, имот № 014024 – лозе на Йордан Андонов Терзиев, като върху имота има следните ограничения: Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл.18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок,

върху който имот има следните тежести:
1/ На 08.09.2015 г. е вписана възбрана с вх.рег.№ 1819, том 1, № 111/2015, дело 966, дв.вх.рег. № 1818/08.09.2015г. по изп.д. № 41267/2014г. по описа на ЧСИ – Неделчо Митев, София.
2/ На 30.12.2016 г. е вписана възбрана с вх.рег.№ 2729, том 2, № 19/2016, дело 1404, дв.вх.рег. № 2726/30.12.2016г. по изп.д. № 69/2016г. по описа на ЧСИ – Людмил Станев, Варна.
3/ 07.09.2017г. е вписана възбрана с вх.рег. № 1691, том 1, № 102, дело № 811, дв.вх.рег. № 1691/07.09.2017г. по изп.д. № 20/2017г. по описа на СИС при РС – Петрич.
Начална цена, от която започва наддаването при публична продан на описания имот е в размер на 1355,20 лв. /хиляда триста петдесет и пет лева и двадесет стотинки/.
Продаваният недвижим имот може да бъде преглеждан от лицата, желаещи да го закупят, по местонахождението му в с.Капатово, общ.Петрич.
Задатъкът за участие в проданта е 10 % от начална цена на описания недвижим имот, като същият се внася предварително по сметка на Районен съд гр. Петрич в “Централна Кооперативна банка” АД гр. Петрич.
Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден, като наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателните предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.
При отваряне на наддавателните предложения всеки явил се редовен наддавач може устно да предложи по-висока цена с размера на един задатък при условията на чл. 492, ал. 2 от ГПК.
Интересуващите се от изнесения на публична продан недвижими имоти могат да се явят в Районен съд – Петрич, всеки присъствен ден от 08.30 часа до 17.00 часа за да прегледат книжата.
Проданта приключва в 17.00 часа на 29.10.2020 година.
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 30.10.2020 година в 10.00 часа в сградата на Районен съд – Петрич, за което се съставя протокол.
Купувачът ще бъде обявен при условията на чл.492 от ГПК.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/Стойка Димитрова/

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация